Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 23,3 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 18,7 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,5 %, výroba elektrických zariadení o 12,1 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,1 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 13,8 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 16,4 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,1 %, ťažbe a dobývaní o 6,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 4,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2016 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 17 %, výroba pre medzispotrebu o 12,4 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,3 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 13,3 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 11,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2017 oproti júnu 2017 znížila o 3,3 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 5,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,7 %, priemyselnej výrobe o 5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v júli medziročne vzrástli o 9,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 4 %. Po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) tržby v júli 2017 oproti júnu 2017 klesli o 5,8 %.

Stavebná produkcia v júli 2017 dosiahla 471,6 mil. eur a v porovnaní s júlom 2016 sa zvýšila o 14,7 %. Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s júlom 2016 zvýšila o 17 % a dosiahla 452 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne zvýšil o 1,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 95,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 21,5 % na 322,9 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 7,7 % na 121,9 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 71,4 % (o 2,6 p. b. viac ako v júli 2016), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s júlom 2016 výstavba na budovách zvýšila o 14,9 % na 302,5 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa zvýšili o 21,7 % na 149,5 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 % a ich podiel sa medziročne znížil o 1,1 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 33,1 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne znížila o 21,3 % na 19,6 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 4,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v júli o 2,9 % vyššia ako v júni 2017.

Stavebná produkcia za sedem mesiacov roku 2017 dosiahla 2 599,8 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2016 sa zvýšila o 0,2 %.

V stavebných podnikoch sa v júli 2017 tržby za vlastné výkony a tovar v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o  11,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby o 2,1 % vyššie ako v júni 2017. Od začiatku roka 2017 tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 1,9 % oproti rovnakému obdobiu roka 2016.

V júli sa v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov realizovali tržby za vlastné výkony a tovar s medziročným nárastom o 10,6 %. Tržby vzrástli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 39,1 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 18,2 % a v predaji motorových vozidiel o 5,4 %. Oproti júnu sa tržby za vlastné výkony a tovar 4) znížili o 2,1 %. Od začiatku roka boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vyššie o 9,3 %.

Vo veľkoobchode sa tržby za vlastné výkony a tovar v júli oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili v bežných cenách o 5,5 %. Tržby medziročne vzrástli v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 13,5 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 11,6 %, veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 8,7 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 5,1 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 4,8 %. Tržby sa nezmenili v nešpecializovanom veľkoobchode. Tržby sa medziročne znížili vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 8,5 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 1,9 %. V medzimesačnom porovnaní boli tržby za vlastné výkony a tovar  oproti júnu nižšie o 1 %. Za sedem mesiacov boli tržby medziročne vyššie o 5,1 %.

V maloobchode v júli 2017 oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 4,9 %. Medziročne tržby vzrástli v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 22,5 %, maloobchode so zariadeniami pre IKT o 17,9 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 5,6 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 4,7 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,5 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 4 % a v nešpecializovaných predajniach o 2,7 %. Pokles tržieb bol v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 6,4 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 5,4 %. Oproti júnu sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili o 0,5 %. V priemere za sedem mesiacov v porovnaní so siedmimi mesiacmi roku 2016 tržby vzrástli o 6,3 %.

V ubytovaní sa v júli realizovali tržby s medziročným poklesom o 2,4 %. V porovnaní s júnom sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili o 1,6 %. Od začiatku roka vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar o 4,3 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev v júli tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 8,1 %. V medzimesačnom porovnaní sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili o 1,4 %. Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 9 %.

V doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov tržby za vlastné výkony a tovar v júli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli v bežných cenách o 0,6 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mali pozemná doprava a doprava potrubím 52,8 % a skladové a pomocné činnosti v doprave 35,8 %. Najväčší nárast tržieb oproti rovnakému obdobiu minulého roka dosiahla vodná doprava o 40 % letecká doprava o 23,9 %, skladové a pomocné činnosti v doprave o 5,6 % a poštové služby a služby kuriérov o 4,7 %. Klesli len pozemnej doprave a doprave potrubím o 6,7 %. Medzimesačne sa tržby za vlastné výkony a tovar zo sezónne očistených údajov znížili o 6,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli tržby vyššie o 5,3 %.

Nákladnou dopravou sa v júli prepravilo 21,6 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 preprava tovaru klesla o 1,2 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s júlom 2016 o 1,2 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 10,7 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 47,6 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 6,3 %. Výkony v osobokilometroch boli vyššie o 1 %.

V informačných a komunikačných činnostiach sa tržby za vlastné výkony a tovar oproti júlu 2016 v bežných cenách zvýšili o 5,9 %. Najvýraznejšie sa na nich podieľali tržby v telekomunikáciách 39,9 % a tržby za počítačové programovanie 37 %. Tržby vzrástli vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 115 %, činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie o 31,3 %, informačných službách o 30,5 %, nakladateľských činnostiach o 15,1 % a telekomunikáciách o 1,9 %. Tržby klesli len v počítačovom programovaní o 3,8 %. V porovnaní s júnom 2017 sezónne očistené tržby za vlastné výkony a tovar medzimesačne vzrástli o 1,2 %. Od začiatku roka medziročne vzrástli v bežných cenách o 4,6 %.

Vo vybraných trhových službách v  júli 2017 oproti júlu 2016 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 1,7 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 53 %, administratívne a podporné služby tvorili 27,9 %, umenie, zábava a rekreácia 14,2 % a ostatné činnosti 3,7 %. Vývoj ovplyvnil nárast tržieb za vzdelávanie o 25,8 % a za administratívne a pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 5,4 %. Tržby klesli najmä za právne a účtovnícke činnosti o 10,3 %, za činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií o 8,3 % a za architektonické a inžinierske činnosti o 7,9 %. Oproti júnu 2017 tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 0,5 %. Od začiatku roka sa tržby oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšili o 6 %.

Zamestnanosť v júli oproti júlu 2016 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 9,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8 %, ubytovaní o 6,7 %, stavebníctve o 3,6 %, priemysle o 3,3 %, maloobchode o 3,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3 %,veľkoobchode o 2,8 % doprave a skladovaní o 2,6 % a vo vybraných trhových službách o 0,6 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za sedem mesiacov od začiatku roka zvýšil v ubytovaní o 8,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 8,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 %, doprave a skladovaní o 3,9 %, maloobchode o 3,6 %, vybraných trhových službách o 3,3 %, priemysle o 2,9 %, veľkoobchode o 2,7 % a v stavebníctve o 1,5 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júli oproti júlu 2016 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,7 %, maloobchode o 7,4 %, doprave a skladovaní o 6,6 %, veľkoobchode o 4,9 %, priemysle o 4,7 %, vybraných trhových službách o 3,8 %, ubytovaní o 3 %, stavebníctve o 2,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,2 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %.

Reálna mzda v júli 2017 oproti júlu 2016 vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,3 %, maloobchode o 6 %, doprave a skladovaní o 5,1 %, veľkoobchode 3,5 %, priemysle o 3,3 %, vybraných trhových službách o 2,4 %, ubytovaní o 1,6 %, stavebníctve o 0,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,8 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 %.

V priemere za sedem mesiacov mali v roku 2017 najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 673 eur, priemysle 1 017 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 957 eur, doprave a skladovaní 891 eur, veľkoobchode 890 eur, vybraných trhových službách 883 eur, maloobchode 667 eur, ubytovaní 657 eur, stavebníctve 653 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 428 eur.

V priemere za sedem mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,2 %, maloobchode o 7,6 %, doprave a skladovaní o 7,2 %, priemysle o 4,6 %, veľkoobchode a vybraných trhových službách zhodne o 4,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4 % a v stavebníctve o 2,8 %. V ubytovaní ostala nezmenená. Klesla len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, maloobchode o 6,6 %, doprave a skladovaní o 6,1 %, priemysle o 3,6 %, vybraných trhových službách a veľkoobchod zhodne o 3,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3 %, v stavebníctve o 1,8 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % a v ubytovaní o 1 %.

Spotrebiteľské ceny sa v júli v porovnaní s júnom v úhrne zvýšili o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov klesli o 0,5 %, pričom klesli ceny pre tuzemsko o 0,6 % a ceny za export o 0,4 %. Ceny stavebných prác vzrástli o 0,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 0,6 %.

V júli 2017 v porovnaní s júlom 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,4 % (jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,1 % a regulované ceny -1,5 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 1,9 % (pre export boli vyššie o 2,8 % a pre tuzemsko o 0,7 %). Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli medziročne vyššie o 5,8 %, pričom ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 5,9 % a ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 5,6 %. Ceny stavebných prác sa zvýšili o 3,2 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 2,4 %.

V priemere za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 2,7 % (pri raste cien pre export o 3,4 % a pre tuzemsko o 1,8 %). Od začiatku roka klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 0,3 % vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 3,5 % a vyšších cien živočíšnych výrobkov o 2,1 %. V priemere od začiatku roka 2017 ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,6 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,1 %.

V zahranično-obchodnej činnosti dosiahol za júl celkový vývoz tovaru hodnotu 5 443,8 mil. eur, pri medziročnom náraste o 15,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 14,3 % na 5 308,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 135,3 mil. eur (o 64,7 mil. eur vyššie ako za júl 2016).

Za sedem mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,5 % na 42 475,3 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 9,1 % na 40 561,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 914 mil. eur (o 390,5 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roka).

 

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.