Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2017
Vývoj hospodárstva SR v septembri a za deväť mesiacov roku 2017

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,3 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,4 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 12,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,8 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,6 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 3,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 2,6 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 2,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní so septembrom 2016 zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o 8,3 %, výroba pre medzispotrebu o 6,2 % a produkcia investičných prostriedkov o 0,1 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 8,2 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,5 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri 2017 oproti augustu 2017 zvýšila o 0,9 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 4,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 % a v priemyselnej výrobe o 4 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 1,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v septembri medziročne klesli o 0,6 %. Po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) tržby v septembri 2017 oproti augustu 2017 klesli o 5,6 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 3,2 %.

Stavebná produkcia 2) v septembri 2017 dosiahla 497,6 mil. eur a v porovnaní so septembrom 2016 sa zvýšila o 1,3 %. Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní so septembrom 2016 zvýšila o 1,9 % a dosiahla 475,6 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne zvýšil o 0,6 percentuálneho bodu na 95,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2,9 % na 332,8 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 1,8 % na 134,2 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 70 % (o 0,5 p. b. viac ako v septembri 2016), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 28,2 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní so septembrom 2016 zvýšila výstavba na budovách o 2,3 % na 314 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa zvýšili o 1,2 % na 161,6 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 0,3 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 34 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne znížila o 10,7 % na 22 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 4,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 2,3 % nižšia ako v auguste 2017.

Stavebná produkcia od začiatku roka 2017 dosiahla 3 595 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2016 sa zvýšila o 0,7 %.

V stavebných podnikoch sa v septembri 2017 tržby za vlastné výkony a tovar v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 3,8 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby o 3,3 % nižšie ako v auguste 2017. Od začiatku roka 2017 tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 1,8 % oproti rovnakému obdobiu roka 2016.

V septembri sa v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov realizovali tržby za vlastné výkony a tovar s medziročným nárastom o 11,3 %. Tržby vzrástli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 53,9 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 33,6 % a v predaji motorových vozidiel o 3,9 %. Oproti augustu v septembri tržby za vlastné výkony a tovar 4) vzrástli o 4,5 %. Od začiatku roka boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vyššie o 9,6 %.

Vo veľkoobchode sa tržby za vlastné výkony a tovar v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili v bežných cenách o 4,1 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 15,7 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 13,3 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 8,9 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 1,8 %. Tržby sa medziročne znížili vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 5,3 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 3 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 1,2 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 0,3 %. V medzimesačnom porovnaní boli tržby za vlastné výkony a tovar 4) oproti augustu nižšie o 1,9 %. Za deväť mesiacov boli tržby medziročne vyššie o 5,7 %.

V maloobchode v septembri 2017 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar o 7,4 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 27,6 %, maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 25,3 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 11,2 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 6,2 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 5,2 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 5 %, a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 4,9 %. Pokles tržieb bol v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 9 % a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 2,6 %. Oproti augustu sa tržby za vlastné výkony a tovar 4)zvýšili o 0,8 %. V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s deviatimi mesiacmi roku 2016 tržby vzrástli o 6,4 %.

V ubytovaní sa v septembri realizovali tržby s medziročným poklesom o 0,5 %. V porovnaní s augustom sa tržby za vlastné výkony a tovar 4) znížili o 0,3 %. Od začiatku roka vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar o 2,5 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev v septembri tržby za vlastné výkony a tovar medziročne klesli o 1,3 %. V medzimesačnom porovnaní sa tržby za vlastné výkony a tovar 4) znížili o 2,7 %. Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 7,5 %.

V doprave a skladovaní vrátane poštových služieb a služieb kuriérov boli tržby za vlastné výkony a tovar v septembri v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyššie o 1,1 %. Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní zo sezónne očistených údajov sa medzimesačne zvýšili o 0,5 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (53,9 %). Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 4,8 %.

Nákladnou dopravou sa prepravilo 21,5 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 preprava tovaru klesla o 5,7 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol nižší v porovnaní so septembrom 2016 o 0,3 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 6,8 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 60 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 4,3 %. Výkony v osobokilometroch boli nižšie o 4,9 %.

V informačných a komunikačných činnostiach tržby za vlastné výkony a tovar oproti septembru 2016 vzrástli v bežných cenách o 8,9 %. Najvýraznejšie sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (40,6 %) a v telekomunikáciách (32,7 %).Tržby vzrástli vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 45 %, nakladateľských činnostiach o 42,5 %, činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie o 31 %, informačných službách o 15,7 %, počítačovom programovaní o 4,4 % a v telekomunikáciách o 0,3 %. V porovnaní s augustom 2017 sezónne očistené tržby za vlastné výkony a tovar medzimesačne vzrástli o 0,4 %. Od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar v bežných cenách medziročne vzrástli o 5,1 %.

Vo vybraných trhových službách v  septembri 2017 oproti septembru 2016 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 3,7 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 55,9 %, administratívne a podporné služby 25,1 % a za umenie, zábavu a rekreáciu 14,1 %. Tržby klesli za činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií o 17,1 %, reklamu a prieskum trhu o 10,1 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 4,3 % a bezpečnostné a pátracie služby o 0,7 %. Tržby vzrástli za činnosti v oblasti vzdelávanie o 13,2 %, právne a účtovnícke činnosti a rovnako za architektonické a inžinierske činnosti o 8 %, administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 5,5 %, prenájom a lízing o 1,1 % a za činnosti herní a stávkových kancelárií o 0,3 %. Oproti augustu 2017 tržby za vlastné výkony a tovar 2) vzrástli o 1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa zvýšili o 5,2 %.

Zamestnanosť v septembri oproti septembru 2016 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 8,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, stavebníctve o 5,1 %, priemysle a v doprave a skladovaní zhodne o 3,1 %, veľkoobchode o 2,9 %, maloobchode o 2,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,7 % a v ubytovaní o 1,2 %. Klesla len vo vybraných trhových službách o 0,8 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za deväť mesiacov od začiatku roka zvýšil v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 8,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8 %, ubytovaní o 7,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 %, doprave a skladovaní o 3,6 %, maloobchode o 3,3 %, priemysle o 2,9 %, veľkoobchode o 2,6 %,vybraných trhových službách o 2,4 % a v  stavebníctve o 2,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 8) sa zvýšila v septembri oproti septembru 2016 v maloobchode o 7,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,9 %, doprave a skladovaní o 6,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 6,6 %,priemysle o 4,4 %, ubytovaní o 4 %, vybraných trhových službách o 3,1 %, stavebníctve o 2,6 % a vo veľkoobchode o 2,5 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 %.

Reálna mzda v septembri 2017 medziročne vzrástla v maloobchode o 5,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,3 %,doprave a skladovaní o 5,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5 %, priemysle o 2,8 %, ubytovanío 2,4 %, vybraných trhových službách o 1,5 %, stavebníctve o 1 % a vo veľkoobchode o 0,9 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3 %.

V priemere za deväť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 665 eur, priemysle 1 017 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 959 eur, doprave a skladovaní 895 eur, veľkoobchode 890 eur, vybraných trhových službách 885 eur, maloobchode 670 eur, ubytovaní667 eur, stavebníctve 657 eur a v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 429 eur.

V priemere za deväť mesiacov oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,9 %, maloobchode o 7,5 %, doprave a skladovaní o 7,3 %, priemysle o 4,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,6 %, veľkoobchode o 4,1 %, vybraných trhových službách o 4 %, stavebníctve o 3 % a v ubytovaní o 0,9 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,8 %,maloobchode o 6,4 %, doprave a skladovaní o 6,1 %, priemysle o 3,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,5 %, veľkoobchode o 3 %, vybraných trhových službách o 2,9 % a v stavebníctve o 1,9 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % a v ubytovaní o 0,2 %.

Spotrebiteľské ceny sa v septembri v porovnaní s augustom v úhrne zvýšili o 0,2 %. Ceny priemyselných výrobcov sa v úhrne nezmenili, pričom ceny pre tuzemsko zaznamenali rast o 0,4 % a ceny pre export klesli o 0,2 %. Ceny stavebných prác v vzrástli o 0,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve zostali nezmenené.

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,6 % (jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,3 % a regulované ceny -1,5 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 2,4 % (pre export boli vyššie o 2,7 % a pre tuzemsko o 2,1 %). Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli medziročne vyššie o 7,3 %, pričom ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 8,9 % a ceny živočíšnych výrobkov o 5 %. Ceny stavebných prác sa zvýšili o 3,7 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,1 %.

V priemere za deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 2,7 % (pri raste cien pre export o 3,2 % a pre tuzemsko o 1,8 %). Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2,2 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 1,6 % a  cien živočíšnych výrobkov o 2,8 %. V priemere od začiatku roka 2017 ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,8 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,2 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 9) dosiahol za september celkový vývoz tovaru hodnotu 6 588,2 mil. eur, pri medziročnom raste o 6,1 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,1 % na 6 138,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 450 mil. eur (o 30,5 mil. eur nižšie ako za september 2016).

Za deväť mesiacov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,8 % na 54 795,1 mil. eur a celkový dovoz o 8,7 % na 52 557,7 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 237,3 mil. eur (o 725,3 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

1 komentár

Pridaj komentár