Domov Podmienky prístupu

Podmienky prístupu

Podmienky prístupu

Tieto Podmienky prístupu čitateľov (ďalej len “Podmienky” a/alebo “Podmienky prístupu) ustanovujú podmienky prístupu, pridávania komentárov, vlastných článkov, recenzií na portál SlobodnaEuropa.eu, Klubu čitateľov SlobodnaEuropa.eu, aplikácie SlobodnaEuropa.eu a aplikácie webových služieb a ďalších služieb portálu SlobodnaEuropa.eu a prístupu na fórum SlobodnaEuropa.eu (ďalej len “webová služba“ a/alebo “portál” a/alebo “služba”).

1. Definícia užívateľa

Užívateľom sa pre účely týchto Podmienok prístupu čitateľov rozumejú všetci návštevníci portálu webových služieb bez ohľadu na to či majú alebo nemajú vytvorený svoj účet.

2. Poplatky za prístup a obsah

Využívanie webových služieb je bez akýchkoľvek poplatkov. V prípade ak je prístup k niektorým častiam webových služieb alebo niektorým funkciám webových služieb obmedzený členstvom v Klube čitateľov SlobodnaEuropa.eu je užívateľ vopred o takomto obmedzení informovaný.

Prevádzkovateľ má nárok na úhradu v prípade ak užívateľ webových služieb použije akúkoľvek časť vlastného obsahu webových služieb, ktorá je výlučným vlastníctvom prevádzkovateľa, to sa však netýka zdieľania článku prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google+ a pod.).

3. Autorské poplatky

Užívateľ webových služieb nemá nárok na úhradu za pridanie vlastného obsahu na webové služby. Za vlastný obsah sa považuje najmä/no nie len pridanie článkov, recenzií, komentárov, príspevkov na fórum a ostatné webové služby.

Pridaním vlastného obsahu sa užívateľ zrieka vlastníckeho nároku z pridaného obsahu a to bez nároku na akúkoľvek autorskú odmenu. Prevádzkovateľ má právo takýto obsah použiť pre vlastné účely aj pre účely ďalšej propagácie webových služieb.

4. Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nepreberá právnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú tretím stranám. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený užívateľmi. Prevádzkovateľ má právo akýkoľvek obsah webových služieb vymazať, meniť, upravovať alebo presúvať a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho súhlasu užívateľa. Toto právo môže prevádzkovateľ webových služieb uplatniť kedykoľvek a nie je podmienené predchádzajúcim oznámením.

5. Registrácia

Na prezeranie obsahu webových služieb sa nevyžaduje registrácia. Registrácia sa vyžaduje iba na využívanie niektorých služieb ako je vytvorenie vlastného blogu, pridanie komentárov a článkov. V prípade ak sa na využitie niektorej zo služieb alebo častí webových služieb vyžaduje registrácia je táto registrácia bezplatná.

Na využívanie niektorých služieb a funkcií webových služieb sa môže požadovať úhrada. Užívateľ je však o tomto vopred informovaný a k úhrade dochádza cez platobnú bránu PayPal. V prípade ak sa užívateľ rozhodne ukončiť poskytovanie platenej registrácie môže tak urobiť kedykoľvek. V prípade ak tak urobí do 30 dní od vytvorenia platenej registrácie je mu vrátená celá zaplatená suma mesačného poplatku.

Pre využívanie služieb ako sú recenzie produktov (recenzie smartfónov, tabletov, počítačov…) a služieb (recenzie hotelov, reštaurácií, obchodov…) je potrebná registrácia a vytvorenie vlastného účtu SlobodnaEuropa.eu.
Vytvorenie vlastného účtu je tiež potrebné pre využitie služieb inzercie prostredníctvom portálu SlobodnaEuropa.eu

6. Osobné údaje a údaje k registrácii

Registráciou sa rozumie poskytnutie takých údajov aby prevádzkovateľ mohol v systéme webových služieb vytvoriť jednoznačný užívateľský účet. Na registráciu sa požaduje poskytnutie základných údajov ako prihlasovacie meno, registračný mail a jednoznačné heslo.

Prevádzkovateľ nevyžaduje poskytnutie žiadnych ďalších údajov. Ostatné užívateľom vyplnené údaje sú dobrovoľne poskytnuté a užívateľ ich poskytuje s vedomím, že tieto údaje sú verejné dostupné aj pre ostatných užívateľov a to vrátane neregistrovaných užívateľov.

Užívateľ webových služieb má právo neposkytnúť údaje nad rámec tých, ktoré vyžaduje registračný proces. V prípade ak takéto údaje poskytne je to je ho slobodné a dobrovoľné rozhodnutie. Tieto údaje môžu byť verejne zobrazené na webových službách.

7. Schválenie, deaktivácia a výmaz účtu

Po potvrdení registrácie a schválení registrácie oprávnenou osobou prevádzkovateľa nie je možné takto vytvorený užívateľský účet vymazať a to ani na základe žiadosti užívateľa.

Prevádzkovateľ má však právo vymazať resp. deaktivovať účet užívateľa v prípade ak sa prostredníctvom tohto účtu neprihlásil po dobu 90 dni. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vymazať účet užívateľa aj v prípade porušenia týchto Podmienok prístupu. Prevádzkovateľ má právo odstrániť alebo deaktivovať účet aj prípade žiadosti oprávnených orgánov.

8. Užívateľský účet

Užívateľský účet tvorí súbor údajov o užívateľovi ako je užívateľské meno, mailový kontakt, heslo a ďalšie údaje poskytnuté užívateľom. Prevádzkovateľ môže tieto údaje v systéme uchovávať bez časového obmedzenia spolu s inými údajmi užívateľa ako je IP adresa v sieti internet, typ zariadenia, typ webového prehliadača a ďalšie údaje, ktoré o užívateľovi získal.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vytvorenie užívateľského účtu kedykoľvek na základe svojho uváženia pričom nie je povinný zverejňovať dôvody prečo tak robí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zablokovať, vymazať alebo deaktivovať užívateľský účet a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa a má právo aj naďalej uchovávať všetky údaje užívateľa.

9. Poskytovanie údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné a iné kontaktné údaje užívateľov, ktoré od nich získal pri registrácii alebo pri pridaní vlastného obsahu tretím stranám. Pre správne fungovanie užívateľského účtu je nevyhnutné poskytnutie len osobných údajov v rozsahu – užívateľské meno, mail a heslo.

Užívateľ však môže na základe svojho rozhodnutia pridať ďalšie údaje, ktoré budú zverejnené v jeho profile. Za zverejnenie takýchto údajov nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a sú zverejnené na základe slobodného rozhodnutia Užívateľa.

Platnosť podmienok prístpu

Tieto Podmienky prístupu sú platné od 19.2.2018 a prevádzkovateľ ich môže kedykoľvek zmeniť, dopĺňať alebo zrušiť.